SMART OPPVEKST

Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre? http://smartoppvekst.no/

SMART handler om…
• Tankesett – verdikompass i alle våre mellommenneskelige
møter
• Ledelse som skaper inspirasjon og engasjement – leder
prosesser, involverer, støtter, hjelper og holder ut.
• Hver og en må oversette SMART til sin kontekst og bruke
verktøyene ut fra sine styrker og sin kompetanse
• Sette TRENING i system.